Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy P.H.U.P. MIRMAOL BEATA WOŹNA (dalej MIRMAOL) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.


WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma P.H.U.P. MIRMAOL BEATA WOŹNA z siedzibą w ul. Kowalewska 28, 63-300 Suchorzew, NIP: 617-128-12-85, e-mail. sklep@dmwwozna.pl, numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat: 41 1020 2212 0000 5702 0349 6577.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od firmy MIRMAOL.

3. Zamówienia będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Każde zamówienie potwierdzane będzie przez automatyczny system informacji o statusie realizacji zamówienia.

5. Zamówiony towar dostarczany będzie wg. poniższej specyfikacji:
- przesyłka kurierska
- przesyłka paczkomatowa

W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Państwa formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób.

6. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący w zależności od wybranej opcji transportu.

7. Ceny w sklepie internetowym MIRMAOL wyrażone są w złotych polskich (PLN) są brutto i zawierają podatek VAT.

8. Firma MIRMAOL zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru w danej chwili i przy każdym z nich określana jest jawna informacja o czasie realizacji zamówienia na wybrany produkt. Jeżeli czas realizacji zamówienia miałby się wydłużyć powyżej tego który został określony, klient zostanie o tym poinformowany. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Jeżeli Kupujący zakłada, że w późniejszym czasie będzie chciał otrzymać fakturę Vat ale w chwili składania zamówienia podaje dane, które nie są danymi przedsiębiorstwa zobowiązany jest podać numer NIP w zamówieniu. Bez tego nie ma możliwości zmiany paragonu bez numeru NIP w fakturę Vat.

Dane na które zostanie wystawiony dokument sprzedaży pochodzić będą z informacji zawartych w zamówieniu w części Dane bilingowe. Dane na które zrealizowana będzie wysyłka pochodzić będą z informacji zawartych w części Dane dostawy (jeżeli dotyczy). Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych albo danych produktowych należy niezwłocznie przesłać informację z poprawnymi danymi na adres sklep@dmwwozna.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Kupującego i ewentualną koniecznością przesłania zamówienia w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Kupujący.

10. Płatność za założone zamówienie może odbywać się na kilka sposobów. Do wyboru Klientów są:
- płatność przelewem - tj. wpłata na konto bankowe
- płatność przy odbiorze - dotyczy przesyłek kurierskich

 

11. Terminy wysyłek. Zamówienia wysyłamy od poniedziałku do piątku. Gwarantujemy wysyłkę w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień z wybraną opcją przedpłaty przed wysyłką wówczas czas ten liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie.


12. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.dmwwozna.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@dmwwozna.pl.
 
13. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.dmwwozna.pl jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

14. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego MIRMAOL wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznacznego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@dmwwozna.pl.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.dmwwozna.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.

2. Jednocześnie Klient składając zamówienie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z Firmy MIRMAOL. Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.dmwwozna.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu internetowego www.dmwwozna.pl. została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW

1. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady produktu bezpośrednio do sprzedawcy drogą mailową na dostępny w sekcji Dane kontaktowe adres e-mail. Jeżeli warunki reklamacji dotyczące określonego produktu przewidują jej zgłoszenie bezpośrednio u producenta Konsument ma prawo i możliwość do wybrania takiej drogi reklamacyjnej.

2. Firma MIRMAOL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

WARUNKI ZWROTÓW

1. Klient ma prawo zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”.

2. Ustawowe uprawnienie do odstąpienia umowy bez podawania przyczyny i co do zasady, bez konsekwencji finansowych dotyczy bowiem tylko transakcji, w których kupującym towar lub usługę jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą wiec skorzystać z tego ustawowego uprawnienia.

3. Prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ustawowym terminie nie obejmuje produktów otwartych, których opakowania stanowią gwarancję, że zapakowany w nie produkt jest zgodny z jego specyfikacją jaką określa jego producent.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właścicielem sklepu jest firma P.H.U.P. MIRMAOL BEATA WOŹNA z siedzibą w ul. Kowalewska 28, 63-300 Suchorzew, NIP: 617-128-12-85.

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez firmę MIRMAOL oraz zamawiającego Klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym www.dmwwozna.pl w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego objęte są prawami autorskimi, które posiada firma MIRMAOL oraz firmy dostarczające produkty do oferty sklepu internetowego sprzedawcy. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania firmy MIRMAOL i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz firmy MIRMAOL będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między firmą MIRMAOL a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.